مدادچه چی کار می کنه:

داستانتون رو ویراستاری میکنیم

نقاشی هاتون رو ویرایش می کنیم

کتاب هاتون رو چاپ می کنیم