کتاب خرگوش مهربان

نویسنده و تصویرگر: علی جاوید

9 ساله

نویسنده در این کتاب داستان خرگوشی را نوشته که به دوستش کمک می کند و وقتی خودش هم به کمک نیاز داشته، دوستش پاسخ مهربانی اش را می دهد.

بریم یه برش از این کتاب رو بخونیم

شما هم اگر دوست دارید داستان ها و نقاشی های فرزندتان، یک کتاب شود، می توانید از اینجا سفارش رو ثبت کنید: