ارسال عکس

  • عکس بهتره از روبه رو باشه و کل چهره مشخص باشه. عکس قدی مناسب نیست.